КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова на електроинсталацијама у Петровој цркви у Новом Пазару

Српска православна Црквена oпштина за Рашку област – Нови Пазар
Конкурсна документација, ЈН ПП 01/2015

На основу члана 36. ст. 1. тач. 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01/2015, број одлуке 291 од 26.08.2015. године, Комисија за јавну набавку образована Решњем председника Црквеноопштинског управног одбора Црквене опшине за Рашку област број 292 од 26.08.2015. године припремила је
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈН ПП 01/2015
https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/konkursna_dokumentacija_JNPP%2001%20-2015.pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/obavestenje_o_pregovarackom_postupku.pdf